EN

حمل ریلی

حمل محمولات صادراتی و ترانزیت از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس تحت شرایط :

• تحویل در محل کارخانه ( Ex-Work )
• تحویل در محل معین     ( F.C.A )
• تحویل روی واگن          ( F.O.R )

با استفاده از :

• واگن مسقف
• واگن بغلدار
• واگن کفی