EN

حمل و نقل دریایی

از تمامی بنادر جهان به ایران و بالعکس تحت شرایط:

• تحویل در محل کارخانه (Ex-Work )
• تحویل در محل معین      (F.C.A)
• تحویل در کنار کشتی    (F.A.S)
• تحویل روی عرشه        (F.O.B)

با استفاده از :
• کانتینر دربست            (F.C.L)
• کانتینر گروپاژ              (L.C.L)
• کشتی فله بر        (Break Bulk)